close
تبلیغات در اینترنت
کمــ آورده امـــ

کمــ آورده امـــ

رد پاهایمـــ را پاکــــ میکنمـــــ؛

بهـــ کسیـــ نــگویید من روزیـــ در این دنیا بودهــ امـــ،

خــدایــا میشـــود استــعفا بــدهمــــ؟

کــمـ  آوردهــ ام....
[ پنجشنبه 30 مرداد 1393 ] [ 16:29 ] [ ☸shima_fa☸ ]